SROI als instrument

De definitie van Social Return on Investment luidt als volgt:

een methodiek waarbij wordt geïnvesteerd in projecten met een maatschappelijk belang mét rendement. Hierbij is het van belang dat de investeringen in economische en sociale zin meetbaar en zichtbaar zijn.

Er bestaan echter meerdere definities voor SROI. De algemene toepassing vanuit de overheid heeft als doel een bijdrage te leveren aan het vergroten van de arbeidsmarktparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Bij grote aanbestedingen wordt de SROI als onderdeel verplicht gesteld.

Sinds juli 2011 heeft de rijksoverheid bij inkopen en aanbestedingen ‘social return’ als contractvoorwaarde opgenomen. Deze maatregel houdt in dat het Rijk bij aanbestedingen boven de €250.000,- in het contract opneemt dat er bij de uitvoering van de opdracht, 5% van de aanneemsom of 7% van de loonsom moet worden besteed aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Elke overheids,- en semi-overheidsorganisatie kan haar eigen regels hiervoor toe. Ook 2 of 3% van de aanneemsom wordt in de praktijk wel toegepast.

Hoofdlijnen SROI aanpak

In het schema hiernaast vindt u het model dat wordt gebruikt bij de instroom van kandidaten voor SROI.  De SHB treedt op als intermediair voor intake, plaatsingsmelding en begeleiding/ bemiddeling. Zij is tevens verantwoordelijk voor de voorkoming van uitval. Ook draagt de SHB zorg voor de verantwoording richting de opdrachtgever, zij verzorgen de rapportages met bewijsvoering

Op deze manier kan het bouwbedrijf zich vooral richten op de technische zaken, de opdrachtgever op naleving en resultaten van SROI en de intermediair zich meer op specifieke social return zaken, waardoor alle partijen doen waar ze goed in zijn.

Uiteindelijk streeft de SHB naar een eigen pool van SROI kandidaten waarbij duurzaamheid centraal staat en waarbij de kandidaten mee worden genomen van project naar project, dit om langdurig uitstroom uit de uitkering te creëren. Het kan voorkomen dat de aannemer SROI kandidaten uit voorgaande projecten meeneemt naar een nieuw project. Echter, zal de aannemer in het kader van MVO (Maatschappelijk verantwoord ondernemen) zoveel mogelijk kandidaten betrekken uit de regio.

Gebruikte verantwoordingsformulieren:

–          Plan van aanpak SROI
–          Voortgangrapportage ingezette SROI kandidaat
–          Kwartaalrapportage, schriftelijk en cijfermatig
–          Eindrapportage
–          Urenverantwoording

 

Fase één

 • SHB voert gesprekken met de aannemer, zij bepaalt aan de hand van de gestelde SROI-eis, hoe, wanneer en waar kandidaten kunnen worden ingezet.
 • SHB maakt een planning. Deze wordt als Plan van aanpak SROI ingeleverd bij de opdrachtgever ter goedkeuring en ondertekening.
 • SHB maakt vacatureomschrijvingen er vindt terugkoppeling plaats naar de Gemeentelijke sociale diensten, en/ of UWV.
 • De gemeentelijke sociale diensten en UWV, werven de kandidaten uit hun bestanden. Er zijn ook mogelijkheden om niet uitkeringsgerechtigden te vragen en mensen vanuit SW bedrijven.
 • De gemeentelijke sociale diensten en/ of UWV melden de kandidaten aan bij de SHB.

Fase twee

 • Binnen 14 dagen na aanmelding worden kandidaten door SHB uitgenodigd voor een intakegesprek.
 • Kandidaten die geplaatst zijn, moeten een ‘urenregistratieformulier’ bijhouden. Dit formulier wordt gebruikt voor de registratie en verantwoording in de kwartaalrapportage naar opdrachtgever.

Fase drie

 • Evt training voorafgaand aan plaatsing op de bouw, vindt plaats bij samenwerkingsverband of ROC. (Certificaten)
 • Evt behalen van VCA
 • Begeleiding vindt plaats door de SHB
 • In de derde fase vindt, indien noodzakelijk, aanmelding van BBL/ BOL opleiding niveau 2 plaats.
 • SHB voert vanaf fase drie kwartaalrapportage gesprekken met opdrachtgever, opdrachtnemer over voortgang SROI.

Fase vier

 • Social return kandidaten worden met verschillende contractvormen ingezet op het traject, afhankelijk van het werk waarop de kandidaat gezet wordt en wat hij/zij kan.
 • Hieronder volgt een opsomming van de diverse contractvormen die ingezet kunnen worden:
  Tijdelijk contract
  BBL contract
  Detachering door intermediair/ SHB.
 • De aannemer zorgt voor de dagelijkse aansturing van de kandidaat. SHB verzorgt overig begeleiding van de kandidaat.
 • De aannemer zal waar mogelijk werk uitbesteden aan SW bedrijven of inkopen bij sociale ondernemers. Dergelijke organisaties mogen diensten en/ of producten leveren.

MVO als instrument

Is SROI van overheidswege opgelegd bij aanbestedingen; het MVO is een keuze van een bedrijf zelf in haar beleid ten aanzien van inzet van personeel.

MVO staat voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. MVO gaat over ondernemen: het gaat in eerste instantie over ondernemers en bedrijven, niet over burgers, consumenten of de overheid.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent dat bedrijven verantwoordelijkheid (willen) dragen voor maatschappelijke problemen zoals luchtvervuiling, klimaatverandering, arbeidsomstandigheden of vergrijzing. MVO begint met dat bedrijven proberen deze problemen niet groter te maken. Ondernemers die een stap verder gaan, streven ernaar een bijdrage te leveren aan het oplossen van deze problemen.

De bij de vereniging SHB aangesloten bedrijven houden zich in hun bedrijfsvoering steeds meer met MVO bezig. Op personeelsgebied houdt dit concreet in dat op werken zonder SROI-verplichting steeds vaker deelnemers van de SHB worden geplaatst.

De aanpak is nagenoeg gelijk aan die van de SROI . Het verschil zit in de wijze van aanmelding (kan ook door een deelnemer zelf) en er zijn geen verplichte rapportages nodig richting overheid.

De verloning wordt bij zowel SROI als MVO uitgevoerd door de SIB, Samenwerking Intree Bouw. Dit is ontstaan uit een samenwerking van de SHB met opleidingscentrum Bouwmensen-DNWO.